Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
7002 Chur
Švýcarsko

- dále jen Crazy Factory -

1. Obecná ustanovení/platnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří základ pro všechny dodávky a služby společnosti Crazy Factory. Rozdílná a/nebo dodatečná ujednání vyžadují výslovný písemný souhlas společnosti Crazy Factory. Dostačující je souhlas zaslaný e-mailem.

2. Nabídka

Veškeré nabídky společnosti Crazy Factory na webových stránkách www.crazy-factory.com jsou nezávazné a vyžadují potvrzení. Drobné odchylky nebo technické změny s ohledem na naše vyobrazení nebo popisy jsou možné. Smlouva vzniká v okamžiku dokončení procesu objednávky na webových stránkách společnosti Crazy Factory a potvrzení objednávky e-mailem společností Crazy Factory nebo realizováním objednávky společností Crazy Factory.

3. Ceny a platební podmínky

Platné jsou ceny uvedené na webových stránkách společnosti Crazy Factory v době zadání objednávky. Všechny uvedené ceny jsou ceny konečné v měně specifikované zákazníkem, s výjimkou zjevného chybného stanovení ceny. Náklady na balení, dopravu a jakékoliv zákonné poplatky v zemi určení budou účtovány dodatečně.

Společnost Crazy Factory akceptuje všechny způsoby platby nabízené na jejich webových stránkách během procesu objednání. Zákazník si sám zvolí způsob platby, který preferuje. Jakékoliv dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti se způsobem platby (např. poplatky za dobírku), budou dodatečně účtovány ve výši uvedené na webových stránkách.
Vzájemné pohledávky mohou být započteny pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Crazy Factory.

Možnost platby pomocí PayPal probíhá v souladu se všeobecnými podmínkami PayPal (Evropa) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

4. Dodací a přepravní náklady

Zboží bude dodáno zákazníkovi prostřednictvím třetí strany specifikované během procesu objednávky (dodávková služba). Zákazník si zvolí způsob dodání, který preferuje. Objednatel bude informován o výši nákladů na balení a expedici v nákupním košíku před zahájením procesu objednávky. Zboží na skladě bude odesláno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky.

Pokud by zboží nebylo na skladě (což je nepravděpodobné), činí výrobní lhůta až dva týdny. Schopnost společnosti Crazy Factory realizovat dodávky závisí na včasném obdržení dodávek od jejích dodavatelů. V případě, že dodávka není realizována, může společnost odstoupit od smlouvy, přičemž musí okamžitě o tomto záměru informovat zákazníka. Veškeré platby, které již proběhly, budou ihned vráceny zákazníkovi. V případě zpoždění o více než 3 týdny je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, o čemž musí písemně informovat společnost Crazy Factory. Nebude mít nárok na jakékoliv další náhrady.

Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud nás zákazník písemně neinformoval, že o ně nemá zájem, nebo nejsou zřejmě neopodstatněné. V takovém případě budou náklady na přepravu a balení účtovány pouze jednou.

5. Upozornění na právo na výměnu a vrácení zboží (právo na odstoupení)

Všechny předměty zakoupené od společnosti Crazy Factory mohou být vráceny do dvou týdnů od jejich přijetí bez udání důvodu. Časová lhůta začíná běžet ode dne obdržení zboží. Aby byla dodržena časová lhůta, je dostačující, aby bylo zboží odesláno včas (podle poštovního razítka na místě odeslání).

Právo na vrácení zboží nevzniká s ohledem na speciální objednávky zboží, které bylo vyrobeno na zakázku pro účely této objednávky. Platby uskutečněné smluvním partnerem budou vráceny bezhotovostním převodem na účet, který zákazník specifikuje, do 10 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží. Zboží zasílané zpět musí být odesláno na tuto obchodní adresu: Jetpac Logistics GmbH, Am Heiderhof 2, 40880 - Ratingen, Německo.

Vrácená zásilka bude na náklady a riziko zákazníka. Musí být uhrazeno dostatečné poštovné a zboží musí splňovat zákonné předpisy pro import. Vzniknou-li společnosti Crazy Factory dodatečné náklady z důvodu nedostatečného poštovného, které bylo zaplaceno za vrácenou zásilku nebo nedostatečných dovozních poplatků, budou tyto náklady započteny vůči jakýmkoliv platbám provedeným zákazníkem.

Společnost Crazy Factory si výslovně vyhrazuje právo požadovat náhradu za poškozené zboží. Je-li zákazník zodpovědný za poškození, zničení nebo jiné znehodnocení zboží, je povinen zaplatit náhradu za snížení hodnoty zboží.

Zboží musí být zasláno zpět v původním obalu. Není-li to možné, musí zákazník zajistit obal, který řádně ochrání zboží před poškozením. Zákazník nese odpovědnost za jakékoliv škody na zboží, které lze přičíst nepřiměřenému zabalení.

Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Crazy Factory o všech zjevných vadách (zejména o poškození, chybné dodávce nebo množstevních odchylkách), poškození při přepravě a jiných vadách, nejpozději do 14 kalendářních dnů od přijetí zboží. Dostačující je oznámení e-mailem na adresu info@crazy-factory.com. Důkazní břemeno s ohledem na důkaz o úspěšném doručení oznámení ponese zákazník.

6 Převod rizika

Zboží bude doručováno na riziko zákazníka. Riziko přechází na zákazníka v okamžiku předání zboží přepravní společnosti. To platí i v případě, že společnost Crazy Factory převzala přepravní náklady. Zákazník musí podat reklamaci týkající se poškození při přepravě (např. poškození obalu při přijetí zboží) přímo přepravní společnosti v odpovídajících stanovených lhůtách. Veškeré daňové, celní a jiné povinnosti vzniklé v souvislosti s nákupem ze zahraničí ponese zákazník.

7. Záruka

Společnost Crazy Factory zaručuje, že nakoupené zboží je bez materiálových a výrobních vad a má smluvně dohodnuté vlastnosti jako v okamžiku, kdy dochází k převodu rizika. Platí zákonná záruční lhůta dva roky od dodání zboží zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování způsobené používáním nebo jiné běžné opotřebování.

Nároky zákazníka na náhradu škody, například v důsledku neplnění smlouvy, vad vzniklých po uzavření smlouvy, porušení vedlejších závazků, následných škod v důsledku vad, škod vyplývajících z nepřípustného jednání nebo jiných právních důvodů jsou vyloučeny. Společnost Crazy Factory však nese odpovědnost v případě, že garantovaná vlastnost chybí a v případě jakéhokoliv úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti. Toto ustanovení nemá vliv na nároky dle Německého zákona o odpovědnosti za výrobek (Produkthaftungsgesetz).

Jsou-li zjištěny vady, za které je společnost Crazy Factory odpovědná, a pokud v případě, kdy je zboží vyměněno, je náhradní dodávka taktéž vadná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny. Společnost Crazy Factory nepřijímá odpovědnost za trvalou a nepřerušovanou dostupnost stránek www.crazy-factory.com ani za technické nebo elektronické chyby v online objednávce.

8. Výhrada vlastnictví

Všechny dodávky podléhají výhradě vlastnictví. Dodané zboží zůstane ve vlastnictví společnosti Crazy Factory až do zaplacení kupní ceny v plné výši.

9. Nahrávání akčních snímků

Akční snímky jsou fotografie, na kterých je zákazník vyobrazen se zbožím na svém těle. Tyto snímky se používají pro lepší ilustraci výrobků dalším zákazníkům. Podle autorských práv musí být akční snímky vlastnictvím zákazníka, který je nahrál. Na snímcích může být vyobrazen pouze sám zákazník s výrobky Crazy Factory a nesmí porušovat žádná autorská práva ani osobní práva dalších osob. Nahráním akčního snímku uděluje zákazník společnosti Crazy Factory svolení k používání tohoto snímku v našem internetovém obchodě a k souvisejícím účelům, např. pro marketing. Snímek bude přístupný na stránce příslušného výrobku každému, kdo navštíví web Crazy Factory. Zákazník byl informován, že nelze akceptovat následující druhy snímků: snímky, na kterých jsou viditelné genitálie; snímky, na kterých není řádně viditelné příslušné zboží; snímky ve špatné kvalitě (rozmazané atd.); snímky zobrazující jiný obsah, který může Crazy Factory považovat za nevhodný. Rozhodnutí publikovat nahraný snímek je zcela na společnosti Crazy Factory. Z administrativních důvodů nejsou editace nebo smazání akčního snímku bohužel možné.

10. Body Crazy Cash

Crazy Cash Point jsou speciální věrnostní body, které lze využívat pouze v online obchodě www.crazy-factory.com. Každá jednotka (Crazy Cash Point) má hodnotu jednoho eurocentu (i při zvolení jiné měny) a lze ji použít k nákupům. Zákazníci mohou získat body Crazy Cash při nákupu zboží, akčních nabídkách a jiných aktivitách (např. při čtení zpravodaje). Budou připsány automaticky při nákupu zboží, nebo mohou být získány prostřednictvím kódů uplatnitelných na účtu zákazníka. To lze provést v sekci „Moje body Crazy Cash a Poukazy; Přehled bodů Crazy Cash Point; Uplatnit poukaz na body Crazy Cash ”. Všechny nasbírané body Crazy Cash budou zobrazeny v pořadí podle data získání. Body lze uplatnit při objednání zboží v nákupním košíku v sekci „Uplatnit body Crazy Cash” a celková splatná peněžní částka bude snížena o jejich hodnotu. Výplata bodů Crazy Cash Point v hotovosti není možná. Body Crazy Cash mají omezenou dobu platnosti 6 měsíců ode dne jejich připsání a poté pozbudou platnosti.

11. Uchování a ochrana údajů

Vezměte prosím na vědomí, že údaje vyžadované v souvislosti se zpracováním transakce budou zpracovány a uloženy pomocí počítačového systému. Se všemi osobními údaji získanými od zákazníka bude nakládáno jako s důvěrnými. Nezbytné údaje budou využity výhradně v souvislosti se zpracováním objednávky (platba, odeslání) včetně sdílení se třetími stranami. Informace o údajích týkající se vaší osoby, které jsou u nás uloženy, můžete kdykoliv získat zdarma. K tomuto účelu zašlete prosím e-mail na adresu info@crazy-factory.com. Z důvodů týkajících se ochrany údajů lze odpovědět pouze na e-mailové adresy evidované u společnosti Crazy Factory.

Více podrobností včetně zveřejnění, smazání a odvolání souhlasu naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

CS

12. Minimální věk pro použití

Minimální věková hranice k používání služeb Crazy Factory je 16 let. (Nebo jiná právoplatná věková hranice ve Vašem místě bez potřeby samostatného souhlasu rodičů.)

To výslovně zahrnuje vytvoření zákaznického účtu (registraci) a vyřízení objednávek. Jestliže jste ještě nedosáhli požadované věkové hranice k používání našich služeb, musíte si vyžádat souhlas od svých rodičů nebo zákonného opatrovníka. Abyste si mohli otevřít účet platný pro nezletilou osobu a vyjádřit souhlas rodičů, kontaktujte prosím naši podporu na adrese info@crazy-factory.com.

13. Soudní příslušnost

Soudní příslušnost pro všechny spory související s dodací transakcí bude stanovena podle sídla společnosti Crazy Factory. Z tohoto důvodu jsou kompetentními soudy pro spory řádné soudy v CH-CH-7000 Chur. Strany se dohodly, že všechny právní vztahy vyplývající z tohoto smluvního vztahu podléhají švýcarskému právu, s výjimkou kolizních norem a mezinárodních dohod.

14. Oznámení na stránkách

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
7002 Chur
Švýcarsko
E-mail: info@crazy-factory.com

15. Dodatečná ustanovení

Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných podmínek neplatnými nebo neúčinnými, účinnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Jakákoliv neplatná nebo neúčinná ustanovení budou nahrazena zákonnými ustanoveními.

Stav k červnu 2018. Podléhají změně.

Porušení práv k duševnímu vlastnictví:

Domníváte-li se, že díky webové stránce www.crazy-factory.com došlo k porušení některého z vašich práv, informujte nás prosím neprodleně e-mailem na adrese info@crazy-factory.com, abychom mohli přijmout okamžitá nápravná opatření. Vezměte prosím na vědomí, že najmutí advokáta je časově náročné a nákladné. Proto výdaje a riziko ponese zákazník.

Snažíme se v plném rozsahu dodržet všechny zákonné požadavky, předpisy a povinnosti zveřejňování.