Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Szwajcaria

– dalej: „Crazy Factory” –

1. Postanowienia ogólne i ich zakres

Niniejszy Ogólny Regulamin Handlowy określa zasady usług i dostaw w Crazy Factory. Odmienne i/lub dodatkowe ustalenia wymagają wyraźnej pisemnej zgody Crazy Factory. Zgoda w formie wiadomości e-mail jest wystarczająca.

2. Oferta

Wszystkie oferty Crazy Factory zamieszczane na stronie internetowej www.crazy-factory.com są niewiążące i wymagają potwierdzenia. Możliwe są drobne zmiany techniczne i odchylenia od zamieszczonych ilustracji i opisów. Umowa między Zamawiającym a Crazy Factory zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia na stronie Crazy Factory oraz potwierdzenia zamówienia przez Crazy Factory drogą mailową lub realizacji zamówienia przez Crazy Factory.

3. Ceny i zasady płatności

Zamawiającego obowiązują ceny podane na stronie Crazy Factory w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami końcowymi w walucie wybranej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem oczywistych błędów cenowych. Zamawiający ma obowiązek uiszczenia kosztów pakowania, dostawy oraz wszelkich ustawowych opłat obowiązujących w kraju dostawy.

Crazy Factory akceptuje wszystkie formy płatności dostępne na swojej stronie internetowej podczas procesu zamawiania. Zamawiający samodzielnie wybiera preferowaną metodę płatności. Wszelkie dodatkowe koszty towarzyszące wybranej metodzie płatności (np. opłatę za przesyłkę za pobraniem) należy dodatkowo opłacić w wysokości określonej na stronie internetowej.
Wzajemnych roszczeń można dochodzić tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody od Crazy Factory.

Płatności przez PayPal podlegają ogólnemu regulaminowi PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

4. Dostawa i koszty wysyłki

Towary są dostarczane do Zamawiającego przez zewnętrznego dostawcę określonego w procesie zamawiania (kuriera, pocztę). Zamawiający samodzielnie wybiera preferowaną metodę dostawy. Zamawiający zostanie poinformowany o koszcie pakowania i wysyłki produktów znajdujących się w koszyku przed rozpoczęciem procesu zamawiania. Towar znajdujący się w magazynie zostanie wysłany w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy towaru zabraknie w magazynie, czas produkcji wynosi do dwóch tygodni. Możliwość dostarczenia zamówionych produktów przez Crazy Factory zależy od terminowego otrzymania towaru od własnych dostawców. Jeżeli dostawca nie będzie w stanie dostarczyć towarów, Crazy Factory może unieważnić umowę z Zamawiającym. W takim przypadku Crazy Factory niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie. Wszelkie płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu. W przypadku opóźnienia wynoszącego ponad trzy tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, informując Crazy Factory o swojej decyzji na piśmie. Zamawiający nie uzyska prawa do jakiegokolwiek dalszego odszkodowania.

Dostawa częściowa jest dopuszczalna, chyba że Zamawiający powiadomi nas pisemnie, że nie jest nią zainteresowany lub zamówione towary nie uzasadniają częściowej wysyłki. Wówczas koszty transportu i pakowania zostaną naliczone tylko raz.

5. Informacja o prawie do wymiany i zwrotu towaru (zwrot 14-dniowy)

Wszystkie towary zakupione w Crazy Factory można zwrócić w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania bez podania przyczyny. 14-dniowy okres rozpoczyna się z chwilą odbioru towaru. O uznaniu zwrotu decyduje data stempla pocztowego.

Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamówień specjalnych (towarów na indywidualne zamówienie). Środki zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od odebrania przez Crazy Factory odesłanego towaru. Towary należy odsyłać na adres: Crazy Factory Germany GmbH, Wanheimerstr. 66, 40472 Düsseldorf, Niemcy.

Zamawiający ponosi koszt przesyłki zwrotnej oraz związane z nią ryzyko. Musi on uiścić wystarczającą opłatę pocztową za przesyłkę oraz ewentualne ustawowe opłaty importowe. Jeśli Crazy Factory poniesie dodatkowe koszty spowodowane niewystarczającą opłatą pocztową za przesyłkę zwrotną lub opłaty importowe, koszty te zostaną odjęte od kwoty należnej Zamawiającemu za zwracany towar.

Crazy Factory wyraźnie zastrzega prawo do żądania odszkodowania za uszkodzenia towaru. Jeśli Zamawiający odpowiada za pogorszenie stanu, zniszczenie lub inne uszkodzenia, poniesie koszt zmniejszenia wartości towaru.

Zwracany towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie jest to możliwe, Zamawiający musi opakować towar w sposób, który ochroni zawartość przesyłki przed uszkodzeniem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towarów spowodowane nieodpowiednim opakowaniem.

Należy niezwłocznie powiadomić Crazy Factory na piśmie o wszelkich oczywistych wadach (zwłaszcza uszkodzeniach, niewłaściwym towarze lub błędnej liczbie produktów), uszkodzeniach podczas transportu lub innych wadach – nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Powiadomienia wysłane na adres info@crazy-factory.com są wystarczające. Ciężar udowodnienia, że zgłoszenie zostało dostarczone do Crazy Factory, spoczywa na Zamawiającym.

6. Przeniesienie ryzyka

Towary są dostarczane na ryzyko Zamawiającego. Ryzyko zostaje przeniesione na Zamawiającego w momencie przekazania towarów firmie transportowej. Dotyczy to także przypadków, gdy koszty transportu zostały pokryte przez Crazy Factory. Zamawiający powinien reklamować uszkodzenia powstałe podczas transportu (np. uszkodzone opakowanie w chwili otrzymania towaru) bezpośrednio w firmie przewozowej w określonym przez nią terminie. Wszelkie podatki, cła i inne opłaty poniesione w związku z zakupem zagranicznym obciążają Zamawiającego.

7. Gwarancja

Crazy Factory gwarantuje, że zakupione towary są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych oraz posiadają umownie ustalone właściwości, takie jak w chwili przeniesienia ryzyka. Produkty są objęte ustawowym okresem gwarancji, wynoszącym dwa lata od dostarczenia towaru do Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wynikającego z użytkowania towaru.

Roszczenia rekompensaty, na przykład z powodu niewywiązania się z obowiązku, usterek powstałych w chwili zawarcia umowy, naruszenia zobowiązań wtórnych, szkód wynikowych spowodowanych wadami, szkód wynikających z czynów niedozwolonych oraz roszczenia na innych podstawach prawnych są wykluczone. Niemniej jednak Crazy Factory ponosi odpowiedzialność, jeżeli towar nie posiada gwarantowanych cech; ponosimy odpowiedzialność także za winę umyślną i rażące zaniedbania. Postanowienie to nie dotyczy roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).

Jeżeli zidentyfikowane zostaną wady, za które odpowiada Crazy Factory oraz jeśli produkt zastępczy również okaże się wadliwy (w przypadku wymianu towaru), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania obniżenia ceny. Crazy Factory nie ponosi odpowiedzialności za ciągłą i nieprzerwaną dostępność strony www.crazy-factory.com ani za błędy techniczne i elektroniczne w ofercie online.

8. Zastrzeżenie własności

Wszystkie dostawy podlegają zastrzeżeniu własności. Dostarczany towar pozostaje własnością Crazy Factory aż do uiszczenia pełnej ceny za towar przez Zamawiającego.

9. Przesyłanie zdjęć klientów

Zdjęcia klientów to fotografie przedstawiające zakupione towary noszone przez klientów. Zdjęcia te mają na celu lepsze zilustrowanie produktu dla innych klientów. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego, zdjęcia klientów muszą być własnością osoby, która je przysyła. Na zdjęciach widoczny może być tylko klient z produktem Crazy Factory. Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich. Przesyłając zdjęcie, klient zezwala Crazy Factory na wykorzystywanie fotografii w sklepie internetowym oraz do innych powiązanych celów (np. działań marketingowych). Zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie produktu i będzie widoczne dla każdego odwiedzającego stronę internetową Crazy Factory. Informujemy, że następujące rodzaje fotografii nie będą akceptowane: (i) zdjęcia ukazujące narząd płciowe; (ii) zdjęcia, które nie ukazują dobrze towaru; (iii) zdjęcia złej jakości (np. rozmazane); (iv) zdjęcia prezentujące inne treści, które Crazy Factory może uznać za nieodpowiednie. Decyzja o publikacji przesłanego zdjęcia należy wyłącznie do Crazy Factory. Ze względów administracyjnych nie ma możliwości edycji i usuwania zdjęć.

10. Punkty Crazy Cash

Punkty Crazy Cash to punkty lojalnościowe do wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym www.crazy-factory.com. Każda jednostka (jeden punkt Crazy Cash) ma wartość jednego centa EUR (nawet gdy Zamawiający wyświetla ceny w innej walucie) i może zostać wykorzystana na zakupy. Klienci mogą gromadzić punkty Crazy Cash za zakup towarów, udział w promocjach oraz inne działania (np. czytania naszego newslettera). Punkty będą przydzielane automatycznie za zakupy. Można je także uzyskać dzięki kodom (voucherom) dostępnym na koncie klienta. W tym celu należy przejść do sekcji „Moje punkty Crazy Cash i vouchery” → „Podsumowanie punktów Crazy Cash” → „Wykorzystaj voucher za punkty Crazy Cash”. Wszystkie zgromadzone punkty Crazy Cash będą widoczne na tej stronie w kolejności ich uzyskania. Punkty można wykorzystać w trakcie zamawiania, korzystając z opcji „Wykorzystaj punkty Crazy Cash” w koszyku, co pozwoli zmniejszyć cenę zamówienia. Nie oferujemy spieniężenia punktów Crazy Cash. Punkty Crazy Cash mają ograniczony okres ważności, wynoszący 6 miesięcy od daty ich uzyskania. Po tym okresie wygasają bezzwrotnie.

11. Przechowywanie danych i ich ochrona

Dane niezbędne do realizacji transakcji są przetwarzane i przechowywane za pomocą systemu komputerowego. Wszystkie dane osobowe klientów są traktowane jako poufne. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia (płatność, dostawa), w tym przez podmioty zewnętrzne. W każdej chwili możemy bezpłatnie udzielić Zamawiającemu informacji o przechowywanych przez nas danych. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres info@crazy-factory.com. W trosce o ochronę danych, udzielona odpowiedź zostanie wysłana wyłącznie na adres zapisany w bazie danych Crazy Factory.

Aby dowiedzieć się więcej o prawie do ujawnienia danych, ich usunięcia oraz wycofaniu zgody na ich przetwarzanie, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

12. Minimalny wiek do użycia

Minimalny wiek, aby korzystać z usług Crazy Factory, wynosi 16 lat (lub wiek określony lokalnymi przepisami, który nie wymaga uzyskania osobnej zgody rodzicielskiej).

Zasada wieku minimalnego obejmuje utworzenie konta klienta (rejestrację) oraz składanie zamówień. Jeśli nie jesteś jeszcze w wymaganym wieku, aby korzystać z naszych usług, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod adresem info@crazy-factory.com, aby zadeklarować zgodę rodzicielską oraz otworzyć konto dla osoby niepełnoletniej.

13. Sąd właściwy

Sąd właściwy w przypadku wszelkich sporów związanych z dostawami zależy od adresu siedziby Crazy Factory. Oznacza to, że spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne w CH-CH-7000 Chur (Szwajcaria). Strony potwierdzają, że wszystkie stosunki prawne wynikające z zawartej umowy podlegają prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego i umów międzynarodowych.

14. Siedziba

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Szwajcaria
E-mail: info@crazy-factory.com

15. Postanowienie dodatkowe

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Ogólnego Regulaminu Handlowego są nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień. Wszelkie nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione przepisami ustawowymi.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2016. Zastrzegamy prawo do modyfikacji treści Regulaminu.

Naruszenie prawa własności intelektualnej:

Jeśli uważasz, że strona www.crazy-factory.com narusza Twoje prawa, poinformuj nas niezwłocznie o tym fakcie, pisząc na adres info@crazy-factory.com, abyśmy mogli szybko podjąć kroki naprawcze. Uwaga: ponieważ angażowanie prawnika jest bardziej czasochłonnym i kosztownym rozwiązaniem, kosztem tym i ryzykiem zostanie obciążony klient.

Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich ustawowych wymogów, rozporządzeń i obowiązków ujawniania informacji.