Politika ochrany osobných údajov podľa GDPR

Prednáška


Vaša dôvera nás zaväzuje k maximálnej bezpečnosti. Pri nakupovaní v Crazy Factory si môžete byť istí, že všetky vaše údaje sú chránené pred prístupom tretích strán. Ochranu údajov v našej spoločnosti berieme veľmi vážne a sme vždy k dispozícii pre otázky, návrhy a požiadavky. Nižšie vám samozrejme vysvetlíme aj všetky vaše práva ako zákazníka na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vždy sa snažíme dodržiavať všetky právne predpisy, a preto sme vám v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany údajov a osobných údajov vždy k dispozícii.

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných predpisov o ochrane údajov je
Crazy Factory GmbH
Quaderstr. 18
7000 Chur
Švajčiarsko
E-mail: info@crazy-factory.com
Webová stránka: www.crazy-factory.com

II. Meno a adresa kontaktnej osoby v oblasti ochrany údajov

Úradník pre ochranu osobných údajov prevádzkovateľa je:
Jan Urban
Crazy Factory Germany GmbH
Wanheimer Str. 66
40468 Düsseldorf
Nemecko
E-mail: datenschutz@crazy-factory.com

III Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich používateľov spracúvame zásadne len v rozsahu, v akom je to potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky, spracovanie objednávok, ako aj nášho obsahu a služieb. Spracúvanie osobných údajov našich používateľov sa pravidelne vykonáva len so súhlasom používateľa. Výnimka platí v prípadoch, keď nie je možné získať predchádzajúci súhlas z faktických dôvodov a spracovanie údajov je povolené právnymi predpismi. (Čl. 6 GDPR Zákonnosť spracovania.)

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na operácie spracovania osobných údajov, platí čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) slúži ako právny základ.

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, sa uplatňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov slúži ako právny základ. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej naša spoločnosť podlieha, platí čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR slúži ako právny základ.

V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, platí čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým uvedeným záujmom, platí čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako právny základ na spracovanie.

3 Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Ukladanie sa môže uskutočniť aj po tomto termíne, ak to stanovil európsky alebo národný zákonodarca (švajčiarske právo) vo vyhláškach, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Údaje sa tiež zablokujú alebo vymažú, ak uplynie lehota uchovávania stanovená vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné, aby sa údaje naďalej uchovávali na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

IV. Poskytovanie webovej stránky, vytváranie protokolových súborov

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača.

Zhromažďujú sa nasledujúce údaje:

 1. Informácie o type a verzii používaného prehliadača.
 2. Operačný systém používateľa
 3. Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 4. IP adresa používateľa
 5. Dátum a čas prístupu
 6. Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na naše webové stránky.
 7. Webové stránky, na ktoré systém používateľa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky

Tieto údaje sa tiež ukladajú do súborov denníka nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov a logovacích súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3 Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné na to, aby bolo možné doručiť webovú stránku do počítača používateľa. Na tento účel musí IP adresa používateľa zostať uložená počas trvania relácie.

Ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky. Okrem toho tieto údaje používame na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Vyhodnocovanie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykonáva.

Tieto účely sú zároveň naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

4 Trvanie uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov na účely poskytovania webovej stránky je to vtedy, keď sa príslušná relácia skončila.

V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to najneskôr po siedmich dňoch. Ukladanie po uplynutí tohto obdobia je možné, avšak v tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo anonymizujú, aby ich už nebolo možné priradiť k pripájajúcemu sa klientovi.

5. Možnosť vzniesť námietku a odstrániť

Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov je absolútne nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. V dôsledku toho používateľ nemá možnosť vzniesť námietku.

V. Spracovanie objednávok, platba

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Pri každom dokončení objednávky prostredníctvom našej webovej stránky náš systém zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača.

V tomto procese sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 1. Informácie o type a verzii použitého prehliadača.
 2. Operačný systém používateľa
 3. Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 4. Adresa IP používateľa
 5. Dátum a čas prístupu
 6. Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupoval na naše internetové stránky
 7. Webové stránky, na ktoré systém používateľa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky

Tieto údaje sa tiež ukladajú do súborov denníka nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

V priebehu spracovania objednávky sa zhromažďujú aj tieto údaje. Zadanie vykoná sám zákazník do vstupnej masky:

 1. Meno a priezvisko
 2. Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, miesto bydliska, krajina)
 3. Pohlavie, telefónne číslo a prípadne dátum narodenia. Tieto informácie sa zhromažďujú dobrovoľne a môžu sa použiť na marketingové účely.
 4. Zoznam článkov v nákupnom košíku (produktov) vybraných na nákup.
 5. Prípadne bankové údaje (zašifrované), údaje o kreditnej karte (zašifrované),
 6. Emailová adresa - len na účely všeobecného spracovania objednávky/kontaktovania spoločnosťou Crazy Factory alebo kontaktovania jej zmluvných partnerov z oblasti logistiky (poštové a kuriérske spoločnosti), spolkových úradov/orgánov (napr. colné oznámenia) a iných organizácií/spoločností, ktoré sa priamo podieľajú na realizácii objednávky. V prípade, že bude potrebné tieto informácie odovzdať, stane sa tak len na konkrétny účel a budú použité len na vybavenie objednávky. V žiadnom prípade sa e-mailová adresa neposkytne na reklamné účely, marketing, prieskum trhu atď. Informácie, vymazanie, oprava je možná kedykoľvek!

2. Platby prostredníctvom partnerských systémov spoločnosti Klarna

Aby sme vám mohli ponúknuť platobné možnosti spoločnosti Klarna, odovzdáme osobné údaje, ako sú kontaktné údaje a údaje o objednávke, spoločnosti Klarna. To umožňuje spoločnosti Klarna posúdiť, či môžete využiť možnosti platieb ponúkané prostredníctvom spoločnosti Klarna, a prispôsobiť možnosti platieb vašim potrebám. Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna sú k dispozícii zde. S vašimi osobnými údajmi bude spoločnosť Klarna zaobchádzať v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov a ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.

3. Právny základ spracúvania údajov

Právny základ na uchovávanie a prenos údajov čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR.

4. Účel spracovania údajov

Uchovávanie údajov systémom je nevyhnutné na zabezpečenie spracovania objednávky (plnenie zmluvy).

Tieto účely sú zároveň naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

5 Trvanie uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Kedykoľvek môžete bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré sme o vás uložili, a o pôvode, príjemcovi a účele zhromažďovania a spracovania údajov. S výnimkou osobných údajov týkajúcich sa objednávok, ktoré sa musia podľa platných švajčiarskych právnych predpisov uchovávať po dobu 10 rokov, ako aj dlhšie podľa a článku 17 ods. 3, b prípadne aj e GDPR, môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov (článok 17 ods. 1 GDPR).

6. Možnosť vzniesť námietku a odstrániť údaje

Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vymazanie, oprava, informovanie je možné kedykoľvek. Obráťte sa na kontaktnú osobu pre ochranu údajov uvedenú v kapitole A. oddiel II.

VI. používanie súborov cookie

a) Opis a rozsah spracúvania údajov.

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom v počítačovom systéme používateľa. Keď používateľ pristupuje na webovú lokalitu, súbor cookie sa môže uložiť v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Súbory cookie používame na to, aby sme našu webovú lokalitu urobili užívateľsky prívetivejšou. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bolo možné identifikovať volajúci prehliadač aj po zmene stránky.

V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

 1. Jazykové nastavenia
 2. Záložky v nákupnom košíku
 3. Informácie o prihlásení

Na našej webovej lokalite používame aj súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri surfovaní.

Týmto spôsobom sa môžu prenášať nasledujúce údaje:

 1. Zadané výrazy pri vyhľadávaní.
 2. Frekvencia zobrazenia stránok
 3. Využívanie funkcií webovej stránky

Pri vyvolaní našej webovej stránky je používateľ informovaný o používaní súborov cookie na účely analýzy a získava sa jeho súhlas so spracovaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa uvádza aj odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

b) Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou technicky nevyhnutných súborov cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou súborov cookie na účely analýzy je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ak používateľ v tejto súvislosti udelil svoj súhlas.

c) Účel spracovania údajov.

Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookie je zjednodušiť používateľom používanie webových stránok. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Pre tieto účely je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Súbory cookie potrebujeme na nasledujúce aplikácie:

 1. Nákupný košík
 2. Rozpoznanie jazykových nastavení
 3. Ukladanie vyhľadávacích výrazov

Údaje o používateľovi zhromaždené prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie sa nepoužívajú na vytváranie používateľských profilov.

Analytické súbory cookie sa používajú na účely zlepšenia kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Prostredníctvom analytických súborov cookie sa dozvedáme, ako sa webová stránka používa, a môžeme tak neustále optimalizovať našu ponuku.

Tieto účely sú zároveň naším oprávneným záujmom pri spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

d) Trvanie uchovávania, možnosť námietky a odstránenia

Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa a používateľ ich prenáša na našu stránku. Preto máte aj vy ako používateľ plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Môže sa to vykonať aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre našu webovú stránku deaktivované, môže sa stať, že už nebude možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

VII. Newsletter

1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Naša webová stránka ponúka možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného informačného bulletinu. Pri registrácii na odber newslettera sa nám odovzdávajú údaje zo vstupnej masky (e-mailová adresa).

Okrem toho sa počas registrácie zhromažďujú nasledujúce údaje:

 1. IP adresa volajúceho počítača
 2. Dátum a čas registrácie.

Počas registrácie sa získava váš súhlas so spracovaním údajov.

Ak si kúpite tovar na našej webovej stránke a zadajte svoju e-mailovú adresu, môže nám to použiť, aby sme vám poslali informačnú poštu produktov. V takomto prípade bude prostredníctvom týchto e-mailov zaslaná len priama reklama na vlastnú podobnú tovar alebo služby.

V súvislosti so spracovaním údajov na účely zasielania newsletterov sa neposkytujú žiadne údaje tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie newslettera.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom na spracovanie údajov po registrácii používateľa na odber newslettera je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas.

3 Účel spracovania údajov

Zhromažďovanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručovanie newslettera.

Zhromažďovanie ďalších osobných údajov počas registrácie slúži na zabránenie zneužitia služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

4 Trvanie uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa používateľa sa teda uchováva dovtedy, kým je aktívne prihlásenie na odber noviniek.

Ostatné osobné údaje zhromaždené počas registrácie sa zvyčajne vymažú po uplynutí siedmich dní.5. Možnosť vzniesť námietku a zrušiť

Odber noviniek môže používateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel sa v každom newsletteri nachádza príslušný odkaz.

VIII Registrácia / zákaznícky účet

1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej webovej lokalite ponúkame používateľom možnosť registrácie prostredníctvom poskytnutia osobných údajov. Údaje sa zadávajú do vstupnej masky, prenášajú sa k nám a ukladajú sa. Údaje sa neposkytujú tretím stranám. Počas procesu registrácie sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

E-mailová adresa

Pri registrácii sa ukladajú aj nasledujúce údaje: E-mailová adresa:

 1. Adresa IP používateľa
 2. Dátum a čas registrácie.

V rámci procesu registrácie sa získava súhlas používateľa so spracovaním týchto údajov na ich spracovanie.


Okrem toho môže zákaznícky účet vytvorený po registrácii obsahovať ďalšie údaje, ktoré buď zadal sám používateľ, alebo vyplývajú z jeho činnosti na webovej lokalite.

  Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, miesto bydliska, krajina)
 1. pohlavie, telefónne číslo a dátum narodenia (tieto údaje sa zhromažďujú dobrovoľne a môžu sa použiť na marketingové účely).
 2. Zoznam článkov v nákupnom košíku a v poznámkovom bloku (produkty)
 3. Uskutočnené objednávky
 4. Soznam vrátených objednávok (spracovanie RMA)
 5. Kreditné body (bonus za uskutočnené objednávky) vo forme "Crazy Cash Points".
 6. Prehľad fotografií nahraných samotným zákazníkom, tzv. akčné snímky zobrazujúce výrobky na tele zákazníka.
 7. Získané poukážky
 8. Spojenie statusu s jeho účtom na Facebooku na jednoduché prihlásenie na webovú stránku. Webová stránka
 9. Stav odberu noviniek vrátane funkcie prihlásenia a odhlásenia.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas.

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ďalším právnym základom na spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

3 Účel spracovania údajov

Registrácia používateľa je potrebná na plnenie zmluvy s používateľom alebo na realizáciu predzmluvných opatrení (objednávky). Rovnako sú uložené údaje v zákazníckom účte potrebné na plnenie zmluvy, ako aj na pohodlné a správne používanie webovej stránky.

4 Trvanie uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

To platí v prípade údajov zhromaždených počas registrácie na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, keď údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy môže vzniknúť potreba uchovávať osobné údaje zmluvného partnera na účely plnenia zmluvných alebo zákonných povinností.

Na požiadanie je možné kedykoľvek vymazať časti alebo všetky údaje/funkcie/pripojenia atď. z účtu zákazníka. Právo požadovať uložené informácie, ich vymazanie alebo odvolanie súhlasu zostáva vždy zachované.

5. Možnosť odstránenia a odvolania súhlasu

Ako používateľ máte možnosť kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Uložené údaje o vás môžete kedykoľvek zmeniť.


Za týmto účelom sa obráťte na kontaktnú osobu pre ochranu údajov z bodu A. oddielu II tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné len do tej miery, pokiaľ vymazaniu nebránia zmluvné alebo zákonné povinnosti.

IX. Kontaktný formulár, živý chat, podpora WhatsApp, e-mailový kontakt

1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej webovej lokalite sa nachádza kontaktný formulár, ako aj dočasný nástroj na živý chat a kontaktné číslo WhatsApp, ktoré možno použiť na elektronický kontakt.

Ak používateľ využije túto možnosť a kontaktuje nás prostredníctvom kontaktného formulára, údaje zadané do vstupnej masky sa nám prenesú a uložia. Tieto údaje sú:

 1. Adresa IP používateľa
 2. Dátum a čas
 3. Meno
 4. Emailová adresa
 5. Zpráva

Súhlas so spracovaním údajov sa získava v rámci procesu odosielania a odkazuje sa na tieto zásady ochrany osobných údajov.

Pri používaní nástroja živého rozhovoru odpovedajú naši zamestnanci na otázky zákazníkov v reálnom čase. Ak používateľ využije možnosť živého chatu, údaje sa uložia/odošlú. Tieto údaje sú:

 1. Adresa IP používateľa
 2. Dátum a čas
 3. Meno
 4. Emailová adresa
 5. Záznam chatu vrátane všetkých odoslaných správ.

Pri použití možnosti kontaktu cez aplikáciu WhatsApp odpovedajú naši zamestnanci na otázky zákazníkov v reálnom čase. Ak používateľ využije možnosť chatu WhatsApp, údaje sa uložia/odošlú. Ide o tieto údaje:

 1. Telefónne číslo používateľa
 2. Dátum a čas
 3. meno
 4. Záznam chatu vrátane všetkých napísaných správ.

Prípadne je možné nás kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa odoslané spolu s e-mailom.

V tejto súvislosti sa údaje nebudú odovzdávať tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie.

2 Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas.

Právnym základom pre spracovanie údajov prenášaných v rámci odosielania e-mailu je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak je e-mailový kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. 3.

3 Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži výlučne na spracovanie kontaktu. V prípade kontaktu prostredníctvom e-mailu ide zároveň o nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvanie údajov.

Ostatné osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

4 Trvanie uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade osobných údajov zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajov zaslaných e-mailom je to po ukončení príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia je ukončená, keď okolnosti naznačujú, že daná záležitosť bola definitívne objasnená.

Ďalšie osobné údaje získané počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr po uplynutí siedmich dní.

5. Možnosť vzniesť námietku a odstrániť

Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek vzniesť námietku proti uchovávaniu svojich osobných údajov. V takomto prípade nie je možné v konverzácii pokračovať.

Na tento účel sa obráťte na kontaktnú osobu pre ochranu údajov z bodu A. II tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Všetky osobné údaje uložené počas kontaktovania sa v takom prípade vymažú.

X. Šifrovanie SSL

Naša webová stránka používa pri prenose dôverného alebo osobného obsahu našich používateľov šifrovanie SSL. Toto šifrovanie sa aktivuje napríklad pri spracovaní platobných transakcií a pri otázkach, ktoré nám posielate prostredníctvom našej webovej lokality. Uistite sa, že je na vašej strane aktivované šifrovanie SSL pre príslušné činnosti. Použitie šifrovania je ľahko rozpoznateľné: Zobrazenie v riadku vášho prehliadača sa zmení z "http://" na "https://". Údaje zašifrované prostredníctvom protokolu SSL nemôžu čítať tretie strany. Svoje dôverné informácie prenášajte len vtedy, keď je aktivované šifrovanie SSL, a v prípade pochybností nás kontaktujte.

XI. Zásuvný modul Facebook

Na našej webovej stránke nájdete pluginy sociálnej siete Facebook. Poskytovateľom tejto siete je spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Logo Facebook alebo tlačidlo "Páči sa mi to" na našej stránke pre vás identifikuje zásuvné moduly Facebook. Pozornosť venujte aj prehľadu zásuvných modulov Facebook na adrese http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď navštívite našu webovú stránku, prostredníctvom zásuvného modulu nadviažeme priame spojenie so serverom Facebooku. Vy ste tam potom pripojení prostredníctvom svojho prehliadača. Spoločnosť Facebook tak získava informácie o tom, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Kliknutím na tlačidlo "To sa mi páči" na Facebooku prepojíte obsah našej webovej stránky so svojím profilom na Facebooku. Pre Facebook môže byť návšteva našej stránky priradená k vášmu používateľskému kontu. Nemáme vedomosť o type obsahu, ktorý sa prenáša na Facebook, ani o tom, ako ho Facebook používa. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, ktoré sú k dispozícii na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php. Môžete zabrániť tomu, aby sa vaša návšteva našej stránky spájala s vaším profilom na Facebooku, a to tak, že sa predtým jednoducho odhlásite zo svojho účtu na Facebooku.

XII. Google Ads

Na našej webovej lokalite používame Google AdWords, online reklamný program spoločnosti Google Inc, ktorý využíva aj sledovanie konverzií. Pomocou tohto nástroja Google AdWords nastaví vo vašom počítači súbor cookie, keď prídete na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google. Súbor cookie prestane byť platný po 30 dňoch. Neslúži na žiadne osobné sledovanie. Ak navštívite našu webovú stránku ako používateľ a súbor cookie je stále funkčný, bude pre nás spolu so spoločnosťou Google rozpoznateľné, že ste klikli na príslušnú reklamu a boli ste presmerovaní na našu stránku. Každému zákazníkovi služby Google AdWords je priradený iný súbor cookie. Súbory cookie teda nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Štatistiky konverzií pre zákazníkov AdWords sa vytvárajú pomocou údajov zozbieraných prostredníctvom konverzných súborov cookie. Ako zákazníci sa tak dozvedáme celkový počet používateľov, ktorí reagovali na našu reklamu a následne boli presmerovaní na webovú lokalitu, ktorá bola označená značkou na sledovanie konverzií. Počas tohto procesu nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme vás mohli osobne identifikovať ako používateľa. Ak postup sledovania odmietnete, súbor cookie na sledovanie konverzií Google môžete deaktivovať prostredníctvom svojho internetového prehliadača. V prípade potreby použite funkciu pomoci prehliadača, kde nájdete ďalšie informácie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/policies/privacy/.

Ďalej zákazník dokončením objednávky súhlasí s tým, že jeho údaje budú odovzdané v zaheslovanom stave. Spoločnosť Google Inc. porovná tieto údaje s predtým zhromaždenými informáciami a môže ich použiť pre reklamu v rámci reklamnej siete (sietí) Google. Spoločnosť Google sa zaväzuje s týmito údajmi zaobchádzať dôverne a uchovávať ich bezpečne.

XIII Používanie služby Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google Inc, ktorá využíva súbory cookie. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používateľského správania vo vzťahu k našej webovej lokalite. Súbory cookie vytvárajú informácie, ktoré sa prenášajú na server spoločnosti Google. Tieto servery sa zvyčajne nachádzajú v USA, ale dodržiavajú dohody o používaní Európskeho hospodárskeho priestoru a pred prenosom do Spojených štátov skracujú vašu IP adresu. Len vo výnimočných prípadoch sa IP adresa skráti až po prenose do USA. Spoločnosť Google vyhodnocuje prenášané informácie a v tejto súvislosti poskytuje ďalšie služby pre nás prevádzkovateľov webových stránok. Zistená IP adresa sa nespája s inými službami spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie do vášho počítača môžete zabrániť zmenou nastavení prehliadača. Môže to však mať za následok obmedzenia zobrazovania a funkčnosti pri používaní našej webovej stránky. Zásuvný modul prehliadača tiež zabraňuje zhromažďovaniu a používaniu údajov generovaných súbormi cookie. Môžete si ho stiahnuť pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Viac informácií o podmienkach ochrany údajov spoločnosti Google a služby Google Analytics nájdete na: http://www.google.com/analytics/terms/ alebo na https://www.google.com/policies/.

XIV. Remarketing v službe Google Analytics

Na našich webových stránkach používame funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc. Vďaka tejto funkcii spolupracujeme so spoločnosťou Google, aby sme našim návštevníkom mohli prezentovať prispôsobené a záujmovo orientované reklamy. Na tento účel sa vo vašom počítači nastavujú súbory cookie. Ide o textové súbory, ktoré rozpoznávajú používateľov pri vyvolaní stránok a umožňujú tak reklamu založenú na záujmoch v celej sieti Google. Spoločnosť Google v tejto súvislosti popiera zhromažďovanie osobných údajov a podľa vlastných informácií nevytvára žiadne prepojenia s inými službami Google. Funkcii remarketingu spoločnosti Google môžete zabrániť vykonaním príslušných nastavení na stránke http://www.google.com/settings/ads. Okrem toho môžete používanie súborov cookie deaktivovať prostredníctvom stránky http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp alebo zmenou nastavení vo vašom prehliadači. V prípade potreby použite jeho funkciu pomoci. Viac informácií o remarketingu Google a všeobecnom vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

1. Rozsah spracúvania osobných údajov pre body X až XIII

Na našich webových stránkach používame nástroje a prepojenia s poskytovateľmi služieb opísané v bodoch X až XIII, ktoré okrem iného ukladajú súbory cookie do počítača používateľa (súbory cookie pozri vyššie). Ak sú vyvolané jednotlivé stránky našej webovej lokality, ukladajú sa nasledujúce údaje:

 1. Vyvolaná webová stránka.
 2. Internetová stránka, z ktorej používateľ na stránku vstúpil (referrer).
 3. Podstránky, ktoré sú vyvolané z vyvolanej webovej stránky.
 4. Dĺžka času stráveného na webovej stránke
 5. Frekvencia, s akou sa na webovú stránku pristupuje.

Softvér beží výlučne na serveroch našej webovej lokality. Osobné údaje používateľov sa ukladajú len tam. Údaje sa neposkytujú tretím stranám.

2 Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov používateľov je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3 Účel spracovania údajov

Spracúvanie osobných údajov používateľov nám umožňuje analyzovať správanie našich používateľov pri surfovaní. Vyhodnotením získaných údajov dokážeme zostaviť informácie o používaní jednotlivých komponentov našej webovej stránky. To nám pomáha neustále zlepšovať našu webovú lokalitu a jej užívateľskú prívetivosť. Tieto účely sú zároveň naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Anonymizáciou IP adresy sa primerane zohľadňuje záujem používateľov na ochrane ich osobných údajov.

4 Trvanie uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na účely našej evidencie.

5. Možnosť vzniesť námietku a odstrániť údaje

Súbory cookie sa ukladajú v počítači používateľa a používateľ ich prenáša na našu stránku. Preto máte aj vy ako používateľ plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Môže sa to vykonať aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre našu webovú stránku deaktivované, môže sa stať, že už nebude možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

XV. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú niektoré vaše osobné údaje, ktoré vám patria, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

1. Právo na informácie

Od prevádzkovateľa môžete požadovať potvrdenie o tom, či sa u nás spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Ak k takémuto spracúvaniu dochádza, môžete od prevádzkovateľa požadovať informácie o nasledujúcich skutočnostiach:

 1. účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 2. kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 3. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, ktoré sa vás týkajú;
 4. plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo, ak o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na určenie doby uchovávania;
 5. existencii práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, práva na obmedzenie spracúvania zo strany prevádzkovateľa alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. existencii práva na odvolanie sa k dozornému orgánu;
 7. všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Máte právo požiadať o informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

2. Právo na opravu

Voči prevádzkovateľovi máte právo na opravu a/alebo doplnenie, ak sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí vykonať opravu bez zbytočného odkladu.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za nasledujúcich podmienok:

 1. ak namietate presnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na dobu, ktorá prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 4. ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a ešte nebolo rozhodnuté, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, takéto údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou ich uchovávania, len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracúvania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazať

Prevádzkovateľa môžete požiadať, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov:

 1. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané.
 2. Odvoláte svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.
 3. Namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 4. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracúvané nezákonne.
 5. Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa.
 6. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.

b) Informácie poskytované tretím stranám

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a je povinný ich vymazať podľa článku 17 ods. 1 GDPR, prijme primerané kroky vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že ste ich ako dotknutá osoba požiadali o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo ich kópií či replikácií.

c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné.

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa článku 9 ods. 2 písm. h) a i) a článku 9 ods. 3 GDPR;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v písmene a) znemožní alebo vážne poškodí dosiahnutie účelov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na informácie

Ak ste uplatnili voči prevádzkovateľovi právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Máte právo, aby vás prevádzkovateľ informoval o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to za predpokladu, že

(1) spracúvanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a

(2) spracúvanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.

Pri uplatňovaní tohto práva máte tiež právo na prenos osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, priamo od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Tým nesmú byť dotknuté slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie neslúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa už na tieto účely nebudú spracúvať.

V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti máte možnosť bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES uplatniť svoje právo namietať prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

8. Právo odvolať vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.

9 Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní - vrátane profilovania -, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak sa rozhodnutie

(1) je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,

(2) je prípustné na základe právnych ustanovení Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, a tieto právne ustanovenia obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov, alebo

(3) sa vykonáva s vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) GDPR a neboli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v bodoch 1 a 3, prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov vrátane prinajmenšom práva na zásah osoby na strane prevádzkovateľa, na vyjadrenie jej stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR.

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho prostriedku nápravy podľa článku 78 GDPR.

XVI. Partnerské programy: Firstlead GmbH / ADCELL, Commission Junction LLC, TradeTracker Euratechnologies & Kwanko.

Táto webová stránka používa sledovacie súbory cookie vyššie uvedených partnerských programov. Hneď ako návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom, nastaví sa súbor cookie. Partnerské programy používajú súbory cookie na sledovanie pôvodu objednávok. Okrem toho partnerské programy používajú tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú vyhodnocovať informácie, ako je návštevnosť stránok návštevníkmi. Informácie generované súbormi cookie a sledovacími pixelmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server partnerských programov a tam sa ukladajú. Partnerské programy môžu okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej stránke bol kliknutý partnerský odkaz. Partnerské programy môžu tieto (anonymizované) informácie za určitých okolností odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje ako IP adresa sa nezlučujú s inými uloženými údajmi.