Privacy policy enligt GDPR

Förord


Ditt förtroende förpliktigar oss till största möjliga säkerhet. När du handlar på Crazy Factory kan du vara säker på att alla dina uppgifter är skyddade från åtkomst från tredje part. Vi tar dataskyddet i vårt företag på stort allvar och är alltid tillgängliga för frågor, förslag och önskemål. Nedan förklarar vi naturligtvis också alla dina rättigheter som kund på grundval av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi gör alltid vårt yttersta för att följa alla rättsliga bestämmelser och är därför alltid tillgängliga för dig om det finns några frågor eller oklarheter i fråga om dataskydd och personuppgifter.

I. Den ansvariga personens namn och adress

Den ansvariga personen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar är:
Crazy Factory GmbH
Quaderstr. 18
7000 Chur
Schweiz
E-post: info@crazy-factory.com
Webbplats: www.crazy-factory.com

II. Namn och adress till kontaktpersonen i fråga om dataskydd

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:
Jan Urban
Crazy Factory Germany GmbH
Wanheimer Str. 66
40468 Düsseldorf
Tyskland
E-post: datenschutz@crazy-factory.com

III Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

I princip behandlar vi personuppgifter om våra användare endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats, behandla beställningar samt vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelmässigt endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall då det av faktiska skäl inte är möjligt att få ett föregående samtycke och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt rättsliga bestämmelser. (Art. 6 GDPR Laglig behandling.)

2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

I den mån vi erhåller den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter, gäller Art. 6(1)(a) EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.

Vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, gäller art. 6.1 b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att utföra åtgärder före avtalstillfället.

I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vårt företag är föremål för, är Art. 6 (1) c GDPR som rättslig grund.

Om vitala intressen för den registrerade eller en annan fysisk person gör att behandlingen av personuppgifter är nödvändig, gäller Art. 6.1 d GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda intresset, gäller Art. 6 (1) lit. f GDPR som rättslig grund för behandlingen.

3 Radering av uppgifter och lagringsperiod

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre är tillämpligt. Lagring kan ske utöver detta om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren (schweizisk lag) i förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den personuppgiftsansvarige är underställd. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i de ovannämnda normerna löper ut, såvida det inte finns ett behov av fortsatt lagring av uppgifterna för att ingå eller uppfylla ett avtal.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen, skapande av loggfiler

1 Beskrivning och omfattning av behandlingen av uppgifter

Varje gång vår webbplats nås samlar vårt system automatiskt in uppgifter och information från den åtkomliga datorns datasystem.

Följande uppgifter samlas in:

 1. Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används.
 2. Användarens operativsystem.
 3. Användarens internetleverantör.
 4. Användarens IP-adress.
 5. Datum och tid för åtkomst
 6. De webbplatser från vilka användarens system får tillgång till vår webbplats.
 7. Webbplatser som användarens system får tillgång till via vår webbplats.

Dessa uppgifter lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna är Art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

3 Syftet med databehandlingen

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att möjliggöra leveransen av webbplatsen till användarens dator. I detta syfte måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifterna i marknadsföringssyfte sker inte i detta sammanhang.

Dessa ändamål är också vårt legitima intresse av databehandling enligt Art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.

När det gäller lagring av uppgifter i loggfiler sker detta senast efter sju dagar. I detta fall raderas eller anonymiseras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att koppla dem till den anslutande klienten.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen av uppgifterna i loggfiler är absolut nödvändig för webbplatsens drift. Följaktligen finns det ingen möjlighet för användaren att göra invändningar.

V. Behandling av beställningar, betalning

1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång en beställning genomförs via vår webbplats samlar vårt system in uppgifter och information från den åtkomliga datorns datasystem.

Följande uppgifter samlas in i denna process:

 1. Information om vilken typ av webbläsare och vilken version som används.
 2. Användarens operativsystem.
 3. Användarens internetleverantör.
 4. Användarens IP-adress.
 5. Datum och tid för åtkomsten.
 6. Websidor från vilka användarens system har kommit åt vår webbplats.
 7. Websidor som användarens system har fått tillgång till via vår webbplats

Dessa uppgifter lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

Följande uppgifter samlas också in i samband med orderbehandling. Inmatningen görs av kunden själv i en inmatningsmask:

 1. För- och efternamn Adress (gata, husnummer, postnummer, bostadsort, land)
 2. Kön, telefonnummer och födelsedatum, om tillämpligt. Denna information samlas in på frivillig basis och kan användas i marknadsföringssyfte.
 3. Artikelförteckning i varukorgen (produkter) som valts för köp.
 4. I förekommande fall bankuppgifter (krypterade), kreditkortsuppgifter (krypterade),
 5. E-postadress - Endast i syfte att Crazy Factory ska kunna behandla/kontakta allmänna beställningar eller kontakta sina avtalspartners från logistikområdet (post- och kurirföretag), federala kontor/myndigheter (t.ex. tullmeddelanden) och andra organisationer/företag som är direkt involverade i utförandet av beställningen. Om det skulle vara nödvändigt att vidarebefordra denna information kommer detta endast att ske i ett specifikt syfte och kommer endast att användas för att uppfylla beställningen. E-postadressen kommer aldrig att vidarebefordras för reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar osv. Information, radering, korrigering är möjlig när som helst!

2. Betalningar via Klarnas partnersystem

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att överföra personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och beställningsuppgifter, till Klarna. Detta gör det möjligt för Klarna att bedöma om du kan använda de betalningsalternativ som erbjuds via Klarna och att anpassa betalningsalternativen till dina behov. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas integritetspolicy.

3. Rättslig grund för databehandling

Rättslig grund för lagring och överföring av uppgifter Art. 6 para. 1 lit. b GDPR & Art. 6 para. 1 lit. F GDPR.

4. Syftet med behandlingen av uppgifter

Lagringen av uppgifterna i systemet är nödvändig för att säkerställa behandlingen av beställningen (fullgörande av avtalet).

Dessa ändamål är också vårt legitima intresse av databehandling enligt Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

5 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Du kan när som helst kostnadsfritt få information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig och om ursprunget, mottagaren och syftet med datainsamlingen och databehandlingen. Med undantag för personuppgifter som rör beställningar, som måste lagras i 10 år enligt tillämplig schweizisk lag, samt längre enligt GDPR artikel 17 punkt 3, b eventuellt även e, kan radering av personuppgifter begäras när som helst (artikel 17 GDPR punkt 1).

6. Möjlighet till invändning och borttagning

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Radering, korrigering, information är möjlig när som helst. Kontakta kontaktpersonen för dataskydd i kapitel A. Avsnitt II.

VI. Användning av kakor

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen.

På vår webbplats används cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare går in på en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen anropas igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den uppringande webbläsaren kan identifieras även efter ett sidbyte.

Följande uppgifter lagras och överförs i cookies:

 1. Språkinställningar
 2. Artiklar i en kundvagn
 3. Information om inloggning

Vi använder också cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av användarens surfbeteende.

På detta sätt kan följande uppgifter överföras:

 1. Sökbegrepp som angetts.
 2. Frekvens av sidvisningar.
 3. Användning av webbplatsens funktioner.

När användaren ringer upp vår webbplats informeras han eller hon om användningen av cookies för analysändamål och hans eller hennes samtycke till behandlingen av personuppgifter som används i detta sammanhang inhämtas. I detta sammanhang görs också en hänvisning till denna dataskyddsdeklaration.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga kakor är art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är art. 6 par. 1 lit. a GDPR om användaren har gett sitt samtycke i detta avseende.

c) Syftet med databehandlingen.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande tillämpningar:

 1. Varukorg
 2. Har du identifierat språkinställningar?
 3. Lagring av sökbegrepp

De användaruppgifter som samlas in genom tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan på så sätt kontinuerligt optimera vårt erbjudande.

Dessa ändamål är också vårt legitima intresse av att behandla personuppgifterna enligt Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

d) Lagringens varaktighet, möjlighet till invändningar och borttagning.

Cookies lagras på användarens dator och överförs av användaren till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda webbplatsens alla funktioner fullt ut.

VII. Nyhetsbrev

1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats finns det möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Vid anmälan till nyhetsbrevet överförs uppgifterna från inmatningsmasken till oss (e-postadress).

Dessutom samlas följande uppgifter in vid registreringen:

 1. IP-adress för den dator som ringer upp.
 2. Datum och tid för registrering.

Ditt samtycke inhämtas för behandlingen av uppgifterna under registreringsprocessen.

Om du köper varor på vår hemsida och anger din e-postadress, kan det senare användas av oss för att skicka ett produktinformationsmeddelande. I ett sådant fall skickas endast direktreklam för våra egna olika varor eller tjänster via dessa e-postmeddelanden.

Inga uppgifter kommer att överlämnas till tredje part i samband med behandlingen av uppgifter för utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna används uteslutande för att skicka nyhetsbrevet.

2. Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter efter användarens registrering till nyhetsbrevet är Art. 6 para. 1 lit. a GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

3 Syfte med behandlingen av uppgifter

Insamlingen av användarens e-postadress tjänar till att leverera nyhetsbrevet.

Insamlingen av andra personuppgifter under registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-postadressen.

4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress lagras därför så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen raderas vanligtvis efter en period på sju dagar.5. Möjlighet till invändning och annullering

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst avbrytas av användaren. För detta ändamål finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

VIII Registrering/kundkonto

1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats erbjuder vi användarna möjlighet att registrera sig genom att lämna personuppgifter. Uppgifterna anges i en inmatningsmask och överförs till oss och lagras. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part. Följande uppgifter samlas in under registreringsprocessen:

E-postadress

Följande uppgifter lagras också vid registreringen:

 1. Användarens IP-adress
 2. Datum och tid för registreringen.

Som en del av registreringsprocessen inhämtas användarens samtycke till behandlingen av dessa uppgifter för behandlingen av dessa uppgifter.


Dessutom kan ett kundkonto som skapats efter registreringen innehålla ytterligare uppgifter som användaren själv har angett eller som härrör från hans aktivitet på webbplatsen.

  Adress (gata, husnummer, postnummer, bostadsort, land).
 1. Kön, telefonnummer och födelsedatum (dessa uppgifter samlas in på frivillig basis och kan användas i marknadsföringssyfte).
 2. Artikelförteckning i kundvagnen och på anteckningsblocket (produkter).
 3. Fullbordade beställningar
 4. Lista över returer (RMA-bearbetning)
 5. Kreditpoäng (bonus för gjorda beställningar) i form av "Crazy Cash Points".
 6. Översikt över foton som kunden själv laddat upp, så kallade "Actionshots som visar produkter på kundens kropp.
 7. Akvarterade kuponger.
 8. Länkad status med sitt Facebook-konto för enkel inloggning på webbplatsen. Webbplats
 9. Status för prenumeration av nyhetsbrev inkl. funktion för prenumeration och avregistrering.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 para. 1 lit. a GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

Om registreringen tjänar till att fullgöra ett avtal som användaren är part i eller till att genomföra åtgärder före avtalstillfället är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna art. 6 par. 1 lit. b GDPR.

3 Syftet med behandlingen av uppgifter

Registreringen av användaren är nödvändig för att fullgöra ett avtal med användaren eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället (beställning). Likaså är de lagrade uppgifterna i kundkontot nödvändiga för att fullgöra ett avtal samt för att webbplatsen ska kunna användas på ett bekvämt och korrekt sätt.

4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Detta gäller uppgifter som samlas in under registreringsprocessen för att uppfylla ett avtal eller för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället när uppgifterna inte längre behövs för att genomföra avtalet. Även efter det att avtalet har ingåtts kan det finnas ett behov av att lagra avtalspartnerns personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

På begäran kan delar av eller alla uppgifter/funktioner/anslutningar etc. när som helst raderas från kundkontot. Rätten att begära lagrade uppgifter, radering av dessa eller återkallande av samtycke kvarstår alltid.

5. Möjlighet till borttagning och återkallande av samtycke

Som användare har du möjlighet att när som helst avbryta din registrering. Du kan när som helst låta ändra de uppgifter som lagrats om dig.


För att göra detta kontaktar du kontaktpersonen för dataskydd från punkt A. avsnitt II i denna dataskyddsdeklaration.

Om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal, är en förtida radering av uppgifterna endast möjlig i den mån som avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter inte hindrar radering.

IX. Kontaktformulär, livechatt, WhatsApp-support, e-postkontakt

1 Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats finns ett kontaktformulär samt ett tillfälligt livechattverktyg och ett WhatsApp-kontaktnummer som kan användas för elektronisk kontakt.

Om en användare utnyttjar denna möjlighet att kontakta oss via kontaktformuläret överförs och lagras de uppgifter som anges i inmatningsmaskinen till oss. Dessa uppgifter är:

 1. Användarens IP-adress.
 2. Datum och tid
 3. Namn
 4. E-postadress
 5. Message

Samtycke inhämtas för behandling av uppgifter som en del av inlämningsprocessen och hänvisning görs till denna integritetspolicy.

När du använder verktyget livechatt besvaras kundernas frågor i realtid av vår personal. Om en användare utnyttjar livechattalternativet lagras/överförs uppgifter. Dessa uppgifter är:

 1. Användarens IP-adress.
 2. Datum och tid
 3. Namn
 4. E-postadress
 5. Chattlogg inkl. alla skickade meddelanden.

När du använder kontaktalternativet WhatsApp besvaras kundernas frågor i realtid av vår personal. Om en användare utnyttjar chattalternativet WhatsApp lagras/överförs uppgifter. Dessa uppgifter är följande:

 1. Användarens telefonnummer
 2. Datum och tid
 3. Namn
 4. Chattlogg inkl. alla skrivna meddelanden.

Alternativt är det möjligt att kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet att lagras.

I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att lämnas vidare till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för att behandla konversationen.

2 Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 para. 1 lit. a GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 par. 1 lit. b GDPR. 3.

3 Syftet med behandlingen av uppgifter

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss enbart till att bearbeta kontakten. Vid kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna.

De övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och till att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifterna från inmatningsmasken i kontaktformuläret och de uppgifter som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Samtalet avslutas när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt.

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen raderas senast efter en period på sju dagar.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan konversationen inte fortsätta.

Kontakta då kontaktpersonen för dataskydd från punkt A. II i denna dataskyddsdeklaration.

Alla personuppgifter som lagrats i samband med kontakten med oss kommer i detta fall att raderas.

X. SSL-kryptering

Vår webbplats använder SSL-kryptering vid överföring av konfidentiellt eller personligt innehåll från våra användare. Denna kryptering aktiveras till exempel för behandling av betalningstransaktioner och för förfrågningar som du skickar till oss via vår webbplats. Se till att SSL-kryptering är aktiverad på din sida för motsvarande aktiviteter. Användningen av kryptering är lätt att känna igen: Visningen i din webbläsares rad ändras från "http://" till "https://". Data som krypteras via SSL kan inte läsas av tredje part. Överför endast dina konfidentiella uppgifter när SSL-kryptering är aktiverad och kontakta oss i tveksamma fall.

XI. Plugin för Facebook

På vår webbplats hittar du plugins från det sociala nätverket Facebook. Leverantören av detta nätverk är Facebook Inc. som har sitt säte i USA, Kalifornien 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på vår webbplats identifierar Facebook-plugins för dig. Observera även översikten över Facebook-plugins på http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker vår webbplats upprättar vi en direkt förbindelse med Facebook-servern via pluginet. Du är sedan ansluten dit via din webbläsare. Detta ger Facebook information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Genom att klicka på Facebooks "Gilla"-knapp kopplar du innehåll från vår webbplats till din profil på Facebook. För Facebook kan besöket på vår webbplats tilldelas ditt användarkonto. Vi har ingen kännedom om vilken typ av innehåll som överförs till Facebook och hur Facebook använder det. För mer information om insamling och användning av uppgifter hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy, som finns på http://de-de.facebook.com/policy.php. Du kan förhindra att ditt besök på vår webbplats kopplas till din Facebook-profil genom att helt enkelt logga ut från ditt Facebook-konto i förväg.

XII. Google AdWords

På vår webbplats använder vi Google AdWords, ett annonseringsprogram online från Google Inc. som också använder konverteringsspårning. Med detta verktyg sätter Google AdWords en cookie på din dator när du kommer till vår webbplats via en Google-annons. Cookien är inte längre giltig efter 30 dagar. Den tjänar inte till någon personlig spårbarhet. Om du besöker vår webbplats som användare och cookien fortfarande fungerar, kan vi tillsammans med Google känna igen att du har klickat på motsvarande annons och omdirigerats till vår webbplats. En annan cookie tilldelas varje Google AdWords-kund. Kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Konverteringsstatistik för AdWords-kunder skapas med de uppgifter som samlas in via konverteringscookies. Som kunder får vi alltså reda på det totala antalet användare som svarade på vår annons och sedan omdirigerades till en webbplats som var märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får ingen information under denna process med vilken vi skulle kunna identifiera dig personligen som användare. Om du avvisar spårningsförfarandet kan Googles cookie för konverteringsspårning avaktiveras via din webbläsare. Använd vid behov webbläsarens hjälpfunktion för ytterligare information. Du kan läsa mer om Googles integritetspolicy på http://www.google.com/policies/privacy/.

XIII Användning av Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. på vår webbplats, som använder cookies. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av ditt användarbeteende i förhållande till vår webbplats. Cookies genererar information som överförs till en Google-server. Dessa servrar är vanligtvis placerade i USA men följer avtalen om användning av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och förkortar din IP-adress innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall förkortas IP-adressen först efter överföringen till USA. Google utvärderar den överförda informationen och tillhandahåller ytterligare tjänster för oss webbplatsoperatörer i detta sammanhang. Den fastställda IP-adressen sammanförs inte med andra Google-tjänster. Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock leda till begränsningar i visning och funktion när du använder vår webbplats. Ett webbläsarplugin förhindrar också insamling och användning av de uppgifter som genereras av cookies. Du kan ladda ner det under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Läs mer om Googles och Google Analytics dataskyddsvillkor på: http://www.google.com/analytics/terms/ eller https://www.google.com/policies/.

XIV. Google Analytics Remarketing

Vi använder remarketingfunktionen från Google Inc. på vår webbplats. Med denna funktion samarbetar vi med Google för att presentera anpassade och intressebaserade annonser för våra besökare. Cookies sätts på din dator för detta ändamål. Det är textfiler som känner igen användarna när de ringer upp sidor och som därmed möjliggör intressebaserad reklam i hela Googles nätverk. Google förnekar insamling av personuppgifter i detta sammanhang och upprättar enligt egen uppgift inga förbindelser med andra Google-tjänster. Du kan förhindra Googles remarketingfunktion genom att göra lämpliga inställningar på http://www.google.com/settings/ads. Dessutom kan användningen av cookies inaktiveras via http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vid behov kan du använda dess hjälpfunktion. Du kan få mer information om Google Remarketing och Googles allmänna dataskyddsdeklaration på: http://www.google.com/privacy/ads/.

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter för punkterna X-XIII.

På vår webbplats använder vi de verktyg och anslutningar till tjänsteleverantörer som beskrivs i punkterna X till XIII, vilka bland annat placerar cookies på användarens dator (för cookies, se ovan). Om enskilda sidor på vår webbplats anropas lagras följande uppgifter:

 1. Den webbplats som man har kommit åt.
 2. Den webbplats från vilken användaren har kommit till webbplatsen (referrer).
 3. De undersidor som anropas från den anropade webbplatsen.
 4. Den tid som spenderas på webbplatsen.
 5. Frekvensen med vilken webbsidan nås.

Programvaran körs uteslutande på servrarna för vår webbplats. Användarnas personuppgifter lagras endast där. Uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part.

2 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av användarnas personuppgifter är art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

3 Syftet med behandlingen av uppgifterna

Behandlingen av användarnas personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera våra användares surfbeteende. Genom att utvärdera de erhållna uppgifterna kan vi sammanställa information om användningen av de enskilda delarna av vår webbplats. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats och dess användarvänlighet. Dessa ändamål är också vårt legitima intresse av att behandla uppgifterna i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Genom att anonymisera IP-adressen beaktas användarnas intresse av skydd av sina personuppgifter på ett adekvat sätt.

4 Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för våra registreringsändamål.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och överförs av användaren till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda webbplatsens alla funktioner fullt ut.

XV. Rättigheter för den berörda personen

Om vissa av dina tillhörande personuppgifter behandlas är du en registrerad person i den mening som avses i GDPR och du har rätt till följande rättigheter gentemot den registeransvarige:

1. Rätt till information.

Du kan begära en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss.

Om det sker en sådan behandling kan du begära information från den personuppgiftsansvarige om följande:

 1. De ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlas;
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller kommer att lämnas ut;
 4. den planerade lagringstiden för de personuppgifter som rör dig eller, om specifik information om detta inte är möjlig, kriterier för att fastställa lagringstiden;
 5. Det finns en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig, en rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling eller en rätt att invända mot sådan behandling;
 6. Det finns en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
 7. all tillgänglig information om uppgifternas ursprung, om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;
 8. Den automatiserade beslutsfattandet, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida personuppgifter om dig överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR i samband med överföringen.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige måste göra rättelsen utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan begära begränsning av behandlingen av personuppgifter om dig under följande villkor:

 1. Om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär i stället att användningen av personuppgifterna begränsas;
 3. Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål som avses med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 4. Om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det ännu inte har fastställts om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter som rör dig har begränsats får sådana uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett väsentligt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor kommer du att informeras av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphävs.

4. Rätt till radering

a) Skyldighet att radera

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige raderar de personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera sådana uppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl föreligger:

 1. De personuppgifter som rör dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 2. Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på enligt art. 6.1 a eller art. 9(2)(a) GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det inte finns några övervägande legitima skäl för behandlingen, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 4. De personuppgifter som rör dig har behandlats olagligt.
 5. Raderingen av de personuppgifter som rör dig är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 6. De personuppgifter som rör dig har samlats in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

b) Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort de personuppgifter som rör dig och är skyldig att radera dem enligt artikel 17.1 i GDPR, ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du som registrerad har begärt att de ska radera alla länkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter.

c) Undantag

Rätten till radering finns inte i den mån behandlingen är nödvändig.

 1. för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 2. för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige har fått;
 3. av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i och artikel 9.3 i GDPR;
 4. för arkivändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, i den mån den rättighet som avses i punkt a sannolikt omöjliggör eller allvarligt påverkar uppnåendet av ändamålen med sådan behandling, eller
 5. för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt till information

Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning.

Du har rätt att få information om dessa mottagare av den registeransvarige.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till den registeransvarige i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, under förutsättning att

(1) Behandlingen baseras på samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR eller art. 9.2 a GDPR eller på ett avtal i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR och

(2) behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden.

När du utövar denna rättighet har du också rätt att få de personuppgifter som rör dig överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. Detta får inte påverka andra personers fri- och rättigheter.

Rätten till dataportabilitet gäller inte behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva en officiell myndighet som den personuppgiftsansvarige har.

7. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter om dig som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige ska inte längre behandla de personuppgifter som rör dig om han eller hon inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.

Om du invänder mot behandlingen för direkt marknadsföring kommer de personuppgifter som rör dig inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Du har möjlighet att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, utan hinder av direktiv 2002/58/EG, utöva din rätt att göra invändningar genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla samtyckesförklaringen enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla din samtyckesförklaring enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

9 Automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling - inklusive profilering - och som ger rättsverkningar som rör dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig. Detta gäller inte om beslutet

(1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,

(2) är tillåtet på grundval av rättsliga bestämmelser i unionen eller de medlemsstater som den personuppgiftsansvarige omfattas av, och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen, eller

(3) görs med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i GDPR, såvida inte artikel 9.2 a eller g i GDPR är tillämplig och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen.

När det gäller de fall som avses i punkterna 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få en person från den personuppgiftsansvariges sida att ingripa, att uttrycka sin synpunkt och att bestrida beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har lämnats in ska informera den klagande om status och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.

XVI. Partnerprogram: Firstlead GmbH / ADCELL, Commission Junction LLC, TradeTracker Euratechnologies & Kwanko.

Denna webbplats använder spårningscookies från de partnerprogram som nämns ovan. Så snart besökaren klickar på en annons med partnerlänken sätts en cookie. Partnerprogrammen använder cookies för att spåra beställningarnas ursprung. Dessutom använder partnerprogrammen så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna. Den information som genereras av cookies och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en server hos partnerprogrammen och lagras där. Partnerprogrammen kan bland annat känna igen att partnerlänken på denna webbplats har klickats. Partnerprogrammen kan under vissa omständigheter överföra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen kommer inte att slås samman med andra lagrade uppgifter.