Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Zwitserland

- hierna Crazy Factory genoemd -

1. ALGEMENE BEPALINGEN/TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden vormen de basis voor alle leveringen en diensten van Crazy Factory. Voor afwijkende en/of aanvullende regelingen is de expliciete schriftelijke toestemming van Crazy Factory vereist. Een toestemming via e-mail is voldoende.

2. AANBIEDING

Alle aanbiedingen van Crazy Factory op de website www.crazy-factory.com zijn vrijblijvend en niet bindend. Kleine afwijkingen of technische wijzigingen met betrekking tot onze illustraties of omschrijvingen zijn mogelijk. De overeenkomst komt tot stand na voltooiing van het bestelproces op de website van Crazy Factory en de bevestiging van de bestelling door Crazy Factory via e-mail of de uitvoering van de bestelling door Crazy Factory.

Het productaanbod van Crazy Factory is uitsluitend gericht op eindverbruikers. Zakelijke leveringen aan bedrijven, zogenaamde "B2B" kooptransacties worden niet aangeboden. Als bij het bestellen een zakelijk adres wordt opgegeven, gaat Crazy Factory er automatisch van uit dat dit alleen een leveringsadres is.

De consument is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de bij Crazy Factory gekochte producten. Crazy Factory aanvaardt geen garantie voor schade als gevolg van het gebruik van de verkochte producten.

3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen die op het moment van orderplaatsing op de website van Crazy Factory staan vermeld, zijn van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn definitieve prijzen in de door de klant gekozen valuta, maar kunnen onderhevig zijn aan fouten. Verpakkings- en verzendkosten en wettelijke toeslagen in het bestemmingsland zullen apart in rekening worden gebracht.

Alle vermelde prijzen zijn geldig voor klanten in de E.U. en bestellingen met een waarde tot €150 plus de toepasselijke belasting over de meerwaarde van het land van bestemming. (Verzendingstype "DDP"/"IOSS" - aangegeven en BTW-plichtig). Zendingen tussen 29 euro en deze limiet worden rechtstreeks en gratis aan de klant geleverd door een lokale postdienst. Voor zendingen onder de 29 euro worden verzendkosten in rekening gebracht, belastingen en douane-inklaring worden door Crazy Factory afgehandeld.

Vanaf een netto goederenwaarde van meer dan 150,00 € plus BTW van het betreffende E.U. leveringsland, worden de netto goederenprijzen aan het einde van het verkoopproces (checkout) weergegeven en verandert het leveringstype in "DAP". Bij het leveringstype "DAP" ontstaan douanerechten en invoer-BTW bij invoer in de EU, waarvoor de klant verantwoordelijk is.

Voor eventuele bezorgkosten voor artikelen die naar het buitenland worden gestuurd, neem alstublieft contact met de lokale bezorgdienst op.

Lokale bijzonderheden:

Zwitserland: Alle prijzen op de Crazy Factory website zijn de eindprijzen inclusief BTW voor klanten met een factuur- en afleveradres in Zwitserland.

Verenigd Koninkrijk: Alle prijzen op de Crazy Factory website zijn de eindprijzen inclusief BTW voor klanten met een factuur- en afleveradres in het Verenigd Koninkrijk.

Rest van de wereld: Alle prijzen op de website van Crazy Factory zijn nettoprijzen exclusief BTW voor klanten met een factuur- en afleveradres buiten de E.U., Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Bij invoer van de goederen in het leveringsland kunnen in het land van bestemming door de plaatselijke autoriteiten wettelijke kosten in rekening worden gebracht (douane, BTW, dienstverleningskosten).

Duidelijke prijsfouten voorbehouden. Verpakking, verzendkosten en eventuele wettelijke heffingen in het bestemmingsland worden extra in rekening gebracht.

Crazy Factory accepteert alle betaalmethoden die binnen het bestelproces op deze website worden aangeboden. De klant kiest de betaalmethode die zijn voorkeur heeft. Eventuele aanvullende kosten die voor een bepaalde betaalmethode in rekening worden gebracht (bijv. kosten voor betaling bij levering) worden apart in rekening gebracht. De betreffende bedragen staan op de website vermeld. Wederzijdse schuldvorderingen zijn alleen mogelijk na een expliciete schriftelijke toestemming van Crazy Factory.

De betaalopties "PayPal" en "PayPal Express" voldoen aan de gebruiksrichtlijnen van PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A.

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij je de volgende betaalmethoden aan. Betalingen zullen worden overgemaakt aan Klarna.

  1. Direct bankieren: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Je rekening wordt direct na het plaatsen van je bestelling gedebiteerd.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna zijn hier te vinden. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Alle persoonlijke informatie zal door Klarna behandeld worden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en zoals beschreven in Klarna's Privacybeleid.

4. LEVERING EN VERZENDKOSTEN

De goederen worden aan de klant geleverd via de externe dienstverlener die tijdens het bestelproces wordt aangegeven (pakketdiensten). De klant kiest de verzendmethode die zijn voorkeur heeft. De klant wordt in het winkelwagentje geïnformeerd over de verpakkings- en verzendkosten, voordat het bestelproces begint. Goederen op voorraad worden binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling verzonden.

Wanneer de goederen onverhoopt niet op voorraad zijn, bedraagt de productietijd tot wel twee weken. Tijdige levering door Crazy Factory kan afhankelijk zijn van een tijdige levering door externe leveranciers. Als de levering mislukt, kan Crazy Factory het contract opzeggen. In dat geval zal de klant hier onmiddellijk over worden geïnformeerd. Alle reeds gedane betalingen worden direct aan de klant gerestitueerd. In het geval van een vertraging van meer dan drie weken, heeft de klant het recht om het contract op te zeggen. De klant moet Crazy Factory hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De klant heeft geen recht op verdere schadevergoeding.

Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij de klant ons schriftelijk laat weten dat hij hier niet in is geïnteresseerd of als de klant deelleveringen als onredelijk beschouwd. In dat geval zullen de verpakkings- en verzendkosten slechts één keer in rekening worden gebracht.

5. TOELICHTING BIJ HET RECHT OP RUILEN EN RETOURNEREN VAN GOEDEREN (OPZEGGINGSRECHT)

Alle artikelen die bij Crazy Factory zijn gekocht, kunnen binnen twee weken na ontvangst zonder opgaaf van reden worden geretourneerd. De termijn begint op het moment dat de artikelen zijn ontvangen. Om aan deze termijn te voldoen, is het voldoende om de artikelen op tijd terug te sturen (volgens de poststempel van de verzendlocatie).

Het retourneringsrecht is niet van toepassing op speciale artikelen die speciaal voor die bestelling zijn gemaakt. Betalingen die door de contractpartner zijn gedaan, worden gerestitueerd via bankoverschrijving op een door de klant op te geven rekening en wel binnen 10 werkdagen nadat de geretourneerde artikelen zijn ontvangen. Artikelen die worden geretourneerd, dienen naar het volgende adres te worden gestuurd:Crazy Factory Germany GmbH, Wanheimerstr. 66, 40472 Düsseldorf, Duitsland.

De retourzending is voor rekening en risico van de klant. De retourzending moet voldoende gefrankeerd zijn en voldoen aan de wettelijke invoerrechten. Wanneer er voor Crazy Factory aanvullende kosten ontstaan op grond van een onvoldoende gefrankeerde retourzending of te weinig betaalde importheffingen, zullen deze kosten worden verrekend met de betaling door de klant.

Crazy Factory behoudt zich expliciet het recht voor om schadevergoeding voor beschadigde goederen te eisen. Wanneer de klant verantwoordelijk is voor het beschadigen, vernielen of onbruikbaar maken van de goederen, dient hij schadevergoeding te betalen voor de waardevermindering van de goederen.

De goederen dienen in hun originele verpakking te worden geretourneerd. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de klant voor een verpakking zorgen die de goederen voldoende tegen schade beschermd. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de goederen als gevolg van een inadequate verpakking.

Crazy Factory moet direct, minimaal binnen 14 kalenderdagen na goederenontvangst, op de hoogte worden gesteld van duidelijke gebreken (met name schade, onjuiste leveringen of afwijkingen in de hoeveelheid), transportschade of andere defecten. Een bericht via e-mail aan info@crazy-factory.com is voldoende. De bewijslast dat het bericht met succes is verzonden, ligt bij de klant.

6. RISICO-OVERDRACHT

De goederen worden voor risico van de klant geleverd. Het risico gaat over op de klant als de goederen worden overgedragen aan de pakketdienst. Dit geldt ook als Crazy Factory de verzendkosten betaalt. De klant dient transportschade (bijv. beschadigde verpakking bij ontvangst) onmiddellijk en binnen de voorgeschreven termijn bij de pakketdienst te melden. Eventuele belastingen, douanerechten enz. die ontstaan door een aankoop in het buitenland, zijn voor rekening van de klant.

7. GARANTIE

Crazy Factory garandeert dat de bestelde goederen vrij zijn van materiaal- en productiefouten en over de contractueel overeengekomen eigenschappen beschikken op het moment dat het risico wordt overgedragen. Een wettelijke garantietermijn van twee jaar vanaf levering aan de klant is van toepassing. De garantie dekt geen normale slijtage als gevolg van een normaal gebruik of andersoortige normale slijtage.

Aanspraken van de klant op vergoeding, bijvoorbeeld door niet-nakoming van het contract, fouten voortvloeiend uit het sluiten van het contract, niet-nakoming van secundaire verplichtingen, gevolgschade op grond van defecten, schade op grond van ontoelaatbare handelingen of op basis van andere rechtsgronden, zijn uitgesloten. Crazy Factory is echter aansprakelijk wanneer een gegarandeerde eigenschap niet aanwezig is en ingeval van opzet of grove schuld. Deze bepaling laat claims onder de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) onverlet. Wanneer er gebreken aan het licht komen waarvoor Crazy Factory verantwoordelijk is en wanneer, in het geval de goederen worden geruild, de vervangende levering ook defecten vertoont, heeft de koper het recht om het contract op te zeggen of een prijsverlaging te eisen. Crazy Factory accepteert geen aansprakelijkheid voor de voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van www.crazy-factory.com of voor technische of elektronische fouten in het online aanbod.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Op alle leveringen rust een eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van Crazy Factory, totdat de aankoopsom volledig is voldaan.

9. UPLOADEN VAN ACTION SHOTS

Action Shots zijn foto's waarop klanten een artikel dragen dat zij hebben gekocht. Deze foto's worden gebruikt om de producten duidelijk aan andere klanten te laten zien. Volgens het auteursrecht moet de klant die de Action Shot uploadt ook de eigenaar van de betreffende foto zijn. Op deze foto's mag alleen de klant zelf met producten van Crazy Factory te zien zijn en er mag geen inbreuk worden gemaakt op auteursrechten of persoonlijke rechten van anderen. Door een Action Shot te uploaden, geeft de klant Crazy Factory toestemming om de betreffende foto in de webshop en voor andere gerelateerde doeleinden, zoals marketingcampagnes, te gebruiken. De foto zal op de betreffende productpagina worden gepubliceerd en zal voor alle bezoekers van de website van Crazy Factory te zien zijn. De klant is erover geïnformeerd dat de volgende typen foto's niet kunnen worden geaccepteerd: foto's waarop genitaliën te zien zijn; foto's waarop het betreffende product niet duidelijk te zien is, foto's van slechte kwaliteit (onscherp enz.), foto's waarop zaken te zien zijn die Crazy Factory als ongepast beschouwt. De keuze om een geüploade foto te publiceren is volledig aan Crazy Factory. Om grond van administratieve redenen kan een Action Shot helaas niet niet meer worden bewerkt of verwijderd.

10. CRAZY CASH POINTS

Crazy Cash Points zijn punten die kunnen worden verzameld en uitsluitend in de online shop www.crazy-factory.com kunnen worden ingewisseld. Elke eenheid (een Crazy Cash Point) staat gelijk aan de waarde van één eurocent (zelfs als een andere valuta wordt geselecteerd) en kan voor aankopen worden gebruikt. Klanten kunnen Crazy Cash Points verdienen via de aankoop van artikelen, via acties en andere activiteiten (bijv. het lezen van de nieuwsbrief). De punten worden automatisch bijgeschreven als deze zijn verdiend door een aankoop of kunnen worden verzameld via codes die via de klantaccount kunnen worden ingewisseld. Dit is mogelijk via “Mijn Crazy Cash Points & tegoedbonnen; Volledig overzicht, Crazy Cash Points-tegoedbon inwisselen”. Alle verzamelde Crazy Cash Points worden hier in de volgorde van ontvangstdatum weergegeven. Verzamelde punten kunnen tijdens het bestelproces in het winkelwagentje worden ingewisseld onder “Crazy Cash Points inwisselen”, zodat het totaalbedrag wordt verlaagd. Crazy Cash Points worden niet uitbetaald in contanten. Crazy Cash Points hebben een beperkte geldigheidsduur van 6 maanden na de datum dat ze zijn bijgeschreven en zullen hierna volledig vervallen.

11. GEGEVENSOPSLAG / GEGEVENSBEVEILIGING

Houd er rekening mee dat de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de transactie via een computersysteem zullen worden verwerkt en opgeslagen. Alle persoonlijke gegevens die over de klant worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld. De vereiste gegevens worden uitsluitend in verband met de verwerking van de bestelling (betaling, verzending) gebruikt, ook met betrekking tot derden. U kunt kosteloos informatie over de bij ons opgeslagen gegevens over u opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@crazy-factory.com. Om veiligheidsredenen kan de e-mail alleen worden beantwoord aan e-mailadressen die bij Crazy Factory zijn opgeslagen.

Meer informatie over onder andere openbaarmaking, verwijdering en het intrekken van uw toestemming is te vinden in ons privacybeleid.

12. LEEFTIJDSEISEN

De minimale leeftijd voor de gebruikmaking van de diensten van Crazy Factory is 16 jaar. (Of de wettelijk toepasselijk plaatselijke leeftijd zonder dat een afzonderlijke toestemming van de ouders is vereist.)

Hieronder valt ook expliciet de aanmaak van een klantaccount (registratie) en het opgeven van bestellingen. Wanneer je nog niet oud genoeg bent om onze diensten te gebruiken, heb je de toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig. Neem contact op met onze supportafdeling via info@crazy-factory.com om een account voor minderjarigen te openen en de ouderlijke toestemming door te geven.

13. VIP-lidmaatschap

Als distributeur aan directe klanten behoudt Crazy Factory zich het recht voor om het VIP-lidmaatschap alleen aan particuliere klanten aan te bieden en retailers en wederverkopers van deze aanbieding uit te sluiten. Het aanbod van lidmaatschap is alleen van toepassing op klantaccounts met bestellingen in kleine hoeveelheden.

Crazy Factory behoudt zich het recht voor om het VIP-lidmaatschap op elk moment eenzijdig te beëindigen. In geval van opzegging door Crazy Factory, verbindt Crazy Factory zich ertoe de door de klant gedane betaling voor het VIP-lidmaatschap volledig terug te betalen.

Het VIP-lidmaatschap is geldig voor de geselecteerde periode op het moment van toetreding. Annulering door de koper is mogelijk en leidt niet tot enige terugbetaling.

14. BEVOEGDE RECHTBANK

De bevoegde rechter voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen wordt bepaald op basis van de locatie van het hoofdkantoor van Crazy Factory. De gewone rechtbanken in CH-CH-7000 Chur zijn daarom bevoegd om deze te behandelen. De partijen komen overeen dat alle juridische relaties die uit deze contractuele relatie voortvloeien onderworpen zijn aan Zwitsers recht, met uitsluiting van collisieregels en internationale overeenkomsten.

15. IMPRESSUM

Crazy Factory GmbH
Quaderstrasse 18
CH-7000 Chur
Zwitserland
Ondernemingsnummer: CHE-115.113.091
E-mail: info.de@crazy-factory.com

16. AANVULLENDE BEPALING

Wanneer individuele bepalingen van de ABV ongeldig of ineffectief zijn, worden de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Bepalingen die niet rechtsgeldig of ineffectief zijn, zullen worden vervangen door wettelijke bepalingen. Status van 01.07.2021. Wijzigingen voorbehouden.

INBREUK OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN:

Wanneer u van mening bent dat er via de website www.crazy-factory.com inbreuk is gepleegd op uw beschermingsrechten, dient u ons onmiddellijk via e-mail op de hoogte te stellen via info@crazy-factory.com zodat wij zo spoedig mogelijk corrigerende maatregelen kunnen treffen. Houd er rekening mee dat het in de hand nemen van een advocaat meer tijd in beslag zal nemen en duurder is. Dit is dan ook voor risico en rekening van de klant. Wij stellen alles in het werk om aan alle wettelijke eisen, regelingen en openbaarmakingsverplichtingen te voldoen.